برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
persian
 

کارگاه مبانی، تشريح الزامات و مستند سازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 ش(30-29/8/1389)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت دوازدهم (18-16/12/1388)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت يازدهم (10-8/12/1388)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت دهم (4-2/3/1388)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت نهم (21-19/11/1387)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت هشتم (22-20/12/1386)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت هفتم (13-11/12/1386)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت ششم (4-2/5/1386)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت پنجم (17-15/12/1385)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت چهارم (14-12/12/1385)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت سوم (11-10/5/1385)

کارگاه روش تحقيق (25-23/12/1384)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت دوم (22-21/12/1384)

کارگاه کاربرد روشهای آماری (6-4/12/1384)

کارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهی و روش هاي تجويز دارو و نمونه گيري در حيوانات آزمايشگاهي-نوبت اول (26-25/11/1384)

کارگاه مقاله نويسی (25-23/11/1384)