22 May 2018
Search :
 
Today : 0
Yesterday : 230
Month : 0
 
 
 
 
 
 
 
  Home

 

News

- Advanced Pharmaceutical Bulletin has been included in PubMed central  - مرکز تحقيقات کاربردی دارويي امسال نيز  در کارنامه درخشان خود برای چهارمین سال متوالی عنوان رتبه اول و مرکز برگزیده را در بين مراکز تحقيقاتی دارای رديف مستقل بودجه با گرايش بيومديکال در  بيست و سومين ارزيابي جشنواره رازی ثبت نمود.
- سيصد و سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی (1396/12/21) مرکز تحقيقات کاربردی دارويي
- دستگاه الکتروريسی مرکز تحقيقات کاربردی دارويي راه اندازی شده و آماده خدمت رسانی به دانشجويان و محققين عزيز می باشد.
  - مصوبه شورای پژوهشی مرکز در مورد جايزه متعلق به مقالات Cite شده (11/10/1391)
- دستگاه DLS در مرکز تحقيقات کاربردی دارويي راه اندازی شده و آماده ارائه خدمات به دانشجويان عزيز و محققين محترم می باشد.

            


 

[Laboratories]      [About us]      [Contact us]

 

Last modified 4/7/2018.  Designed & Maintained by M B Amirkhiz

 

 
 

کتابهای قابل تهيه از مرکز تحقيقات کاربردی دارويي: