برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
persian

Tariff for research services of laboratories of Applied Pharmaceutical Research Center (year 1398) 

Row

Test name

Offer amount (in Rials)

1

Blood sugar

5000

2

Urine sugar

6000

3

Blood urea

5000

4

Urine urea

6000

5

Blood creatinine

5000

6

Urine creatinine

6000

7

Blood uric acid

5000

8

Urine uric acid

6000

9

تری گلیسیرید خون

7000

10

تری گلیسیرید بافت

1400

11

کلسترول خون

6000

12

کلسترول بافت

14000

13

HDL

7000

14

LDL

7000

15

VLDL

7000

16

لیپید توتال

7000

17

کلر خون

7000

18

کلر ادرار

8000

19

کلسیم خون

60000

20

کلسیم ادرار

7000

21

فسفر خون

6000

22

فسفر ادرار

7000

23

منیزیم خون

7000

24

منیزیم ادرار

8000

25

آهن خون

8000

26

TIBC

9000

27

UIBC

9000

28

آلبومین خون

6000

29

پروتئین خون

6000

30

میکروآلبومینوری

8000

31

پروتئین ادرار

6000

32

بیلیروبین توتال

8000

33

بیلیروبین دایرکت

-

34

AST(SGOT)

7000

35

ALT(SGPT)

7000

36

اسیدفسفاتاز توتال

9000

37

اسیدفسفاتاز پروستاتیک

9000

38

LDH

12000

39

CK –Total

12000

40

CK-MB

12000

41

G6PD

15000

42

آلدولاز

10000

43

آمیلاز خون

10000

44

آمیلاز ادرار

10000

45

لیپاز

10000

46

GGT

12000

47

کولین استراز

8000

48

لاکتات

8000

49

MDAخون

15000

50

MDAبافت

15000

51

توتال آنتی اکسیدانت

15000

52

GPXخون

15000

53

GPXبافت

15000

54

SODخون

15000

55

SODبافت

15000

56

کاتالاز

10000

57

LPa

12000

58

APOA

12000

59

APOB

12000

60

hs-CRP

12000

61

مس (اسپکتروفتومتری)

10000

62

روی(اسپکتروفتومتری)

10000

63

RF (کمی )

12000

64

میلوپراکسیداز

12000

5

ویدال

7000

66

آریل استراز

12000

67

2ME

5000

68

ASO

5000

69

IgG.IgM.IgE
به روش توربیدومتری
وSIRD

11000

70

C4.C3.
به روش توربیدومتری وSIRD

11000

71

ویتامین Cبه روش اسپکتروفتومتری

7000

72

آلکالن فسفاتاز

7000

73

آزمایش کامل ادرار

7000

74

پروتئین ادرار 24 ساعته

7000

75

HbA2

12000

76

NEFA

15000

77

BHBA

15000

78

GC- Mass

1.500.000

79

NMR

500.000

80

FT-IR

مایع

250.000

جامد

150.000

81

DSC

900.000

82

LC-Mass

2.500.000

83

Mass

1.000.000

84

کشش مکانیکی

250.000

85

فریز درای

زیر10میلی لیتر

100.000

زیر50 میلی لیتر

120.000

زیر100 میلی لیتر

240.000

86

میکروسکوب فلوئورسانس

ساعتی

250.000

87

سایز ذرات

 

600.000

88

پتانسیل زتا

 

800.000

89

سایز و پتانسیل ذرات

 

1.200.000

90

اماده سازی گرید اضافه

 

1.000.000

91

تصویربرداری بیولوژیک

 

3.000.000

92

تصویر برداری غیر بیولوژیک

 

2.500.000

93

آماده سازی و تصویربرداری نمونه های غیربیولوژیک

بیش از 5 نمونه مبلغ   3.000.000ریال

3.500.000

94

آماده سازی و بررسی نمونه های غیربیولوژیک

 

2.500.000

95

رنگ آمیزی

 

500.000

96

فیکساتیو گلوتر آلدیید

 

150.000