برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
persian
 مرکز تحقيقات کاربردی دارويي

دانشگاه علوم پزشكي تبريز ـ ايران

 

   
 

 

پرسشهای متداول:

1- سقف هزينه طرحهايي که پاياننامه می باشند چه مقدار است؟

کارشناسی ارشد 60000000 (شصت ميليون) ريال، PhD آموزشی 150000000 (صد و پنجاه ميليون) ريال، و PhD پژوهشی 200000000 (دويست ميليون) ريال

2- حق التحقيق همکاران طرحها چه مقدار می باشد؟

استاد 160000 (صدو شصت هزار) ريال، دانشيار 140000 (صد و چهل هزار) ريال، استاديار 120000 (صد و بيست هزار) ريال، مربی 100000 (صد هزار) ريال، دکتر عمومی و کارشناس ارشد 50000 (پنجاه هزار) ريال، کارشناس 35000 (سی و پنج هزار) ريال، وپايين تر از کارشناس 20000 (بيست هزار) ريال

3- جهت تسويه حساب نهايي طرحهايي که پاياننامه کارشناسی ارشد يا PhD می باشند چه مدارکی لازم هستند؟

الف- يک جلد پاياننامه بطوريکه نام مرکز روی جلد و در صفحه مشخصات آن آورده شود
ب- مقاله يا مقالات انگليسی چاپ شده يا پذيرفته شده برای چاپ در مجلات معتبر با ذکر نام مرکز (تعداد مقالات بستگی به ضريب نفوذ يا Impact factor مجله مربوطه و ميزان امتياز مورد نياز برحسب هزينه طرح دارد)
ج- کسب امتياز لازم

4- بهنگام ارايه پروپوزال به مرکز، چه مدارک ديگری بايد پيوست باشند؟

الف- فرم رضايت نامه آگاهانه برای طرحهای انسانی
ب- کد ثبت در سايت IRCT برای طرحهای مداخله­ای
ج- 3 عدد رفرانس
د-  فايل پروپوزال پس از تصويب
و- برای طرحهاييکه پاياننامه می باشند ارايه نامه گروه مبنی بر تصويب پروپوزال در گروه مربوطه
ه- برای طرحهاييکه پاياننامه می باشند ارايه نامه دانشکده با اين مضمون که محل اجرای پاياننامه مزبور مرکز تحقيقات کاربردی است.