برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
persian
 
مصوبات شورای پژوهشی مرکز تحقيقات کاربردی دارويي

دانشگاه علوم پزشكي تبريز ـ ايران

 

   

 

1- مصوبه ی مرکز در مورد مطالبه امتياز از طرحهای مصوب مرکز

از مجريان محترم طرحهای مصوب مرکز انتظار می رود به ازای هر 10000000 (ده ميليون) ريال 4 امتياز کسب نمايند (مصوب فروردين 1391).

در مورد طرحهای مشترک با ساير مراکز داخل دانشگاه نيز لازم است مجريان محترم با توجه به هزينه ی کل طرح تحقيقاتی نسبت به کسب امتياز لازم از چاپ مقالات به مرکز متعهد گردند نه فقط در قبال هزينه پرداختی از طرف مرکز (مصوب دويست و سی و هشتمين جلسه ی شورای پژوهشی، مورخه ی 9/11/1391)

2- مصوبات مرکز تحقيقات کاربردی دارويي در مورد جايزه ی مقالات

- جايزه متعلق به Citation مقالات (مصوب دويست و سی و هفتمين جلسه ی شورای پژوهشی، مورخه ی 11/10/1391):

در مورد مقالاتی که در Scopus اندکس شده اند، به هر مورد Citation توسط خود محقق 200000 ريال و توسط محققين ديگر 500000 ريال جايزه تعلق می گيرد.  متذکر می شود که به Citation هايي جايزه تعلق خواهد گرفت که در آنها Affiliation مرکز تحقيقات کاربردی دارويي بطور صحيح و بر اساس دستورالعمل وزارتی هم در مقاله ی Cite کننده و هم در مقاله ی Cite شونده قيد گرديده باشد.

- جايزه ی مقالات مازاد بر مقالات موظف دانشجويان که در يکی از سايتهای Index Medicus، Medline، Pubmed و ISI ايندکس شوند و نفر اول يا نويسنده مسئول مقاله عضو هيئت علمی مرکز باشد (مصوب دويست و بيستو هشتمين جلسه شورای پژوهشی، مورخه ی 22/12/1390):

جايزه مقاله اول به ميزان 3000000 ريال+ ( 100000 ريال × Impact factor)

جايزه مقاله دوم به ميزان 4000000 ريال+ ( 100000 ريال × Impact factor)

جايزه مقاله سوم به ميزان 5000000 ريال+ ( 100000 ريال × Impact factor)

- جايزه ی مقالات مروری (Review Articles) بشرح ذيل مي باشد (مصوب يکصد و چهل و پنجمين جلسه شورای پژوهشی، مورخه ی 18/4/1386):

الف - مقالات چاپ شده در مجلات داخلی فارسی دارای رتبه علمی- پژوهشی به ميزان 3000000 (سه ميليون) ريال

ب -  مقالات چاپ شده در مجلات انگليسی زبان معتبر علمی (ايندکس شده در سايتهای معتبر) با Impact factor=1 به ميزان حداقل 5000000 (پنج ميليون) ريال و برای Impact factor >1  به ميزان حاصلضرب نصف مقدار مازاد بر يک Impact factor مقاله در پنج ميليون ريال به آن اضافه خواهد شد:

Impact factor - 1=A

[(A ÷ 2) x 5000000] + 5000000 = مبلغ جايزه به ريال 


3- مصوبه ی مرکز تحقيقات کاربردی دارويي در مورد جايزه ی کتب

فرمول محاسبه جايزه ی متعلق به کتب نوشته شده و يا تأليف شده توسط محققين مرکز (مصوب دويست و نوزدهمين جلسه ی شورای پژوهشی، مورخه ی 13/4/1390):

در اين فرمول X مبلغ جايزه تعلق گرفته به کتاب مزبور توسط معاونت پژوهشی دانشگاه و N تعداد مراکز داخل دانشگاه می باشد که در امتياز کتاب سهيم هستند. 

 


 
      4- مصوبات مرکز تحقيقات کاربردی دارويي در مورد هزينه تگهداری حيوانات آزمايشگاهی

هزينه نگهداری حيوانات مختلف در بخش حيوانات آزمايشگاهی بشرح ذيل می باشد (مصوب دويست و نوزدهمين جلسه ی شورای پژوهشی، مورخه ی 13/4/1390):

موش سوری:  1000 ريال به ازای هر سر حيوان در هر شبانه روز

موش صحرايي و همستر:  1500 ريال به ازای هر سر حيوان در هر شبانه روز

خرگوش و خوکچه هندی:  3000 ريال به ازای هر سر حيوان در هر شبانه روز