23 March 2017
Search :
  News

 

 

 

Home

Laboratories

About us

Contact us

 

Latest News  

 
- به ياری خداون منان و با تلاش و همت کارکنان عزيز و اعضاء محترم هيئت علمی، مرکز تحقيقات کاربردی دارويي برای امسال نيز در بيست و دومين ارزيابی جشنواره رازی، رتبه اول در بين مراکز تحقيقاتی دارای رديف مستقل بودجه با گرايش بيومديکال را از آن خود کرد.  اين موفقيت بزرگ و شايسته را خدمت تمامی خانواده مرکز تحقيقات کاربردی دارويي تبريک و تهنيت عرض می نماييم و برایشان آرزوی توفيقات روزافزون الهی را مسئلت داريم.
- اعضاء محترم هيئت علمی دانشگاههای مادر تمامی استانها و کليه دانشجويان عزيز می توانند با عضويت در باشگاه مشتريان شبکه آزمايشگاهی فناوری نانو و يا فناوريهای راهبردی و شرکت در طرح تخفيف از تخفيفات ويژه خدمات مراکز عضو اين شبکه ها بهره مند گردند. جهت عضويت در باشگاه مزبور اينجا را کليک کنيد.

- در دويست و نود و يکمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 15/9/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"کاربرد پلی آمينو اسيدهای عامل دار شده در توسعه نانو حسگرهای الکتروشيميايي"، "ارائه راهکارهای نوين برای لانه گزينی رويان در زنان ناباروری توجيه نشده"، "سنتز نانوپليمرهای زيست تخريب پذير بر اساس 2- هيدروکسی اتيل متاکريلات، N- ايزوپروپيل آکريل آميد و کاپرولاکتون"، و "تهيه نانوژلهای هيبريدی نانو ذرات طلا و پليمر پاسخگو به محرکهای دما، pH و شرايط اکسيداسيون درون سلولی یرای دارورسانی همزمان در داروی ضد سرطان هيدروفوب 6- مرکاپتوپورين و هيدروفيل دوکسوروبيسين" بترتيب پيشنهاد دکترها محمد حسن زاده محله، بهناز صادق زاده، رؤيا صالحی، و علی نخودچی مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها داوران، هميشه کار، حامد يزدان، شکوهی، و خاکی خطيبی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 15/9/1395 گزارشهای نهايي طرحهای 102/92، 114/92، 115/92 و 94/94 نيز پس از بررسی پذيرفته شده و خاتمه يافته اعلام شدند.

- برگزيده شدن دکتر حامد هميشه کار به عنوان محقق اول برتر دانشگاه در مقطع پايه و دکتر محمد حسن زاده محله به عنوان محقق برتر مراکز تحقيقاتی در پانزدهمين جشنواره پژوهشی دانشگاه، ديماه 1395 را خدمت ايشان تبريک و تهنيت عرض  نموده،و برايشان توفيقات الهی و موفقيتهای روزافزون آرزومنديم .

- در دويست و نودمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 10/8/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی اثر مکمل ياری اسپرولينا پلاتنسيس بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسيداتيو در مدل حيوانی آرتريت روماتوئيد در رتهای ماده"، اثر مصرف ماست و ماست پروبيوتيک بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسيداتيو در مدل حيوانی آرتريت روماتوئيد در رتهای ماده"، "بررسی اثر روغن تصفيه نشده و نيز عصاره پروآنتوسيانيدينی دانه انگور بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسيداتيو در مدل حيوانی آرتريت روماتوئيد در رتهای ماده"، "آناليز تغييرات مولکولی و بيان mRNA ژن CTLA-4 در افراد مبتلا به بيماری بهجت"، "نقش مسير پيام رسانی NrF2-ME1 در ايجاد مقاومت به داروی شيمی درمانی 5-فلورو اوراسيل در رده سلولی سرطان معده"، "بررسی اثر داروی دوکسوروبيسين و ملاتونين بر روی بيان ژنهای BCl-2, MRP, MDR1 و BAX و LRP و COX2 در سلولهای بنيادی سرطانی جدا شده از رده سلولی SKaDr3"، "بررسی تأثير داروی زولدرونيک اسيد بر بيان و متيلاسيون ژنهای C/EBP, MSX2, ATF4, FRA1, DLX3 و C/EBPa در طول تمايز استئوبلاستيک سلولهای بنيادی مزانشيمی مغز استخوان"، "بررسی ميزان بيان mir27a ژنهای SGPP1 و SMAD2 در نمونه های توموری و سالم کولون و مشخص کردن تأثير داروهای اگزالوپلاتين و 5 فلورو اوراسيل در سل لاين های سرطان کولورکتال"، "بررسی ميزان بيان mir133 ژنهای MET در نمونه های توموری و سالم کولون و مشخص کردن تأثير داروهای اگزالوپلاتين و 5 فلورو اوراسيل در سل لاين های سرطان کولورکتال"، "بررسی ميزان بيان mir124a ژن CDK6 در نمونه های توموری و سالم کولون و مشخص کردن تأثير داروهای اگزالوپلاتين و 5 فلورو اوراسيل در بيان mir124a ژن CDK6  رده سلولی سرطان کولورکتال"، و "بررسی ميزان بيان mir212 ژنهای mNsod در نمونه های توموری و سالم کولون و مشخص کردن تأثير داروهای اگزالوپلاتين و 5 فلورو اوراسيل در بيان mir212 ژن mNsod  رده سلولی سرطان کولورکتال" بترتيب پيشنهاد دکترها ناصر احمدی اصل (سه طرح)، زهره بابالو، ناصر صمدی، مهدی طالبی، مجيد فرش دوستی حق، و فرشاد مهدوی (چهار طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها فرش دوستی (طرحی ديگر)، بابالو (دو طرح ديگر)، هميشه کار (دو طرح)، مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 10/8/1395 پاياننامه و مقالات چاپ شده طرحهای 127/92، 18/93، 103/93 و 116/93 نيز بعنوان گزارش نهايي پذيرفته شده و طرحهای مزبور اتمه يافته اعلام گرديدند.

- برگزيده شدن صديقه بامداد مقدم، کارشناس محترم آزمايشگاه گياهان دارويي مرکز،  به عنوان کارشناس برتر مراکز عضو شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی را در ارزيابیهای  اين شبکه، بر اساس عملکرد سال 1394 اخدمت ايشان تبريک و تهنيت عرض  نموده، و برايشان توفيقات الهی و موفقيتهای روزافزون آرزومنديم .

- در دويست و هشتاد و نهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 12/7/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"اثر هيدروکسی تيروزول و دوکسوروبيسين خالص و نانوکپسوله با PLGA-PAA بر بيان ژنهای hTERT و CREB در رده سلولی HT-29 سرطان کولون"، "سنتز و شناسايي کمپلکسهای فلزات واسطه و اصلی با 5 و 5 بيس تترازول و مطالعه خواص دارويي آنها"، "بررسی اثرت تحريک نوری ليزری بر نانو ذرات طلای اصلاح شده پليمری حاوی داروی دوکسوروبيسين بر روی سلولهای سرطانی سينه"، "بررسی غلظت سرمی NOX1، سلنيوم و اسيد اوريک در افراد مبتلا به پارکينسون"، "نقش بالقوه مهار روند ليپوليز و گليکوليز در ميزان تمايز سلولهای بنيادی سرطانی به سمت سلولهای اندوتليال عروق"، "تأثير نانوذرات هسته- پوسته سيليکون اکسايد/طلا در پرتو درمانی سلولهای سرطانی سينه"، "طراحی و ساخت يک حفاظ نوترونی انعطاف پذير با استفاده از نانو ذرات جهت کاربرد در شتاب دهنده خطی پزشکی"، "استفاده از مواد افزودنی جهت مهار کريستاليزاسيون سيناريزين از حالت فوق اشباع"، "نانو ذرات مغناطيسی عامل دار شده با کربن بعنوان جاذب جديد در استخراج فاز جامد مغناطيسی برای استخراج  همزمان متامفنامين و افدرين از نمونه های ادرار"، "بررسی هيسنوپاتولوژيکی پوست در استفاده طولانی مدت درمال حاملهای ليپيدی نانو ساختار (NLC)"، "بررسی هيسنوپاتولوژيک استفاده طولانی مدت درمال نانو ذرات پلی (لاکتيک کوگليکوليک اسيد)"، و "توليد قطعات ScFv آنتی بادی عليه  ROR1 و بررسی عملکرد آن بر روی رده های سلولی سرطان سينه (MDA-MB-231، MDA-MB-468)" بترتيب پيشنهاد دکترها محمد رحمتی، رؤيا صالحی (دو طرح)، ناصر صمدی، مهدی طالبی، عليرضا فرج الهی، اصغر مصباحی، مريم مقصودی، حامد هميشه کار (سه طرح)، و مهدی يوسفی بررسی و مورد تصويب قرار گرفتند. در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها خطيبی، صمدی (دو طرح ديگر)، طالبی (طرحی ديگر)، مهدوی (چهار طرح)، و فرشدوستی (سه طرح) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 12/7/95 گزارشهای نهايي طرحهای 52/89، 119/92، 1110/92، 122/92، و 17/94 پس از بررسی پذيرفته شدند.  در اين جلسه گزارشهای کار دانشجويان دکترای تخصصی  پژوهشی مرکز نيز مطرح گرديد.  همچنين با تغيير تعرفه های نمونه های ميکروسکوپ الکترونی موافقت بعمل آمد.

- در دويست و هشتاد و هشتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 8/6/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی تأثير کروسين در هيپرتروفی قلب ناشی از ايزوپروترنول در موش صحرايي ويستار نر"، "تأثير پيشگيرانه تمرينات تناوبی با شدت بالا بر بيان micro RNA-499 و ژنهای آپوپتوز و تغييرات بافتی در آسيب قلبی ناشی از دوکسوروبيسين در رت"، "بررسی بر هم کنش برخی داروهای قلبی- عروقی با پروتءين آلبومين سرم انسانی در شرايط فيزيولوژيکال با استفاده از اسپکتروسکوپی فلوئورسانس"، "بررسی بيان و تغييرات ژنتيکی ژنهای ZBTB16 و TWIST 1 در تمايز سلولهای بنيادی مزانشيمی مغز استخوان به رده استئوبلاستی"، "بررسی ميزان بيان درون سلولی اگزوزومی miRNAهای مؤثر بر بيان فاکتورهای تعديلکر ايمنی و رگزايي بر روی رده سلولی BT-474 و تغييرات آنها پس از تيمار با DHA"، "تأثير  تروگزروتين بر پارامترهای اسپرماتوزوئيد، ميزان استرس اکسيداتيو و سطح انسولين و آپووپتوز در بيضه رتهای نر بالغ و نابالغ ديابتيک نوع 1"، "بررسی وضعيت متيلاسيون DNA ناحيه پروموتری چهار ژن Adiponectin, GADD45B, GADD45A و Leptin در بيماران مبتلا به سرطان پستان"، و "مطالعه همبستگس زيستی قرص رزوواستاتين موجود در بازار دارويي ايران پس از تجويز تک دوز به داوطلبين سالم" بترتيب پيشنهاد دکترها يدالله آذرمی، رضا بدل زاده، محمد حسن زاده محله، مجيد فرشدوستی حق، توحيد کاظمی، رعنا کيهان منش، علی وند، محبوب نعمتی بررسی  و مورد تصويب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها مصباحی، بابالو، صالحی (دو طرح)، طالبی، رحمتی، هميشه کار (سه طرح)، خطيبس، داوران، فرج الهی، و صمدی مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 8/6/1395 گزارشهای نهايي و مقالات چاپ شده طرحهای 121/93 و 103/94 پس از بررسی پذيرفته شدند.  همچنين براساس فراخوان جذب هيئت علمی متعهد خدمت مرکز، دکتر مهران مسگری از بين سه نفر متقاضی، بر اساس رزومه ارسالی واجد شرايط شناخته شده و بصورت اوليه انتخاب شد.

 

- مرکز تحقيقات کاربردی دارويي در نظر دارد از ميان فارغ التحصيلان رشته های علوم دارويي يک نفر با شرايط زير را دعوت به همکاری نمايد:

1- آشنايي و تجربه کار با تکنيکهای درون تنی و جذب دارو

2- آشنايي با تکنيکهای روتين آزمايشگاهی

3- تجربه کافی در مديريت پروژه های تحقيقاتی و تدوين مقالات علمی

متقاضيان می توانند درخواست خود را به همراه رزومه علمی و کاری خود حداکثر تا آخر مرداد ماه سال جاری، حضوری به دبيرخانه مرکز تحويل دهند و يا به آدرس پست الکترونيکی hamishehkar.hamed@gmail.com ارسال نمايند و يا به شماره 04133363231 فاکس نمايند.  تاريخ مصاحبه متعاقباً از طريق تماس تلفنی به متقاضيان اعلام خواهد شد.

- در دويست و هشتاد و هفتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 11/5/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"مطالعه اثر کرايسين لود شده در نانوذرات پليمری بر ترشح و بيان ژن لپتين و رسپتور آن در رده سلولی سرطان پستان"، "تأثير ويلداگليپتين بر شاخصهای استرس اکسيداتيو و تغييرات بيوشيميايي و بافتی کليه در رتهای مبتلا به ديابت نوع "، "بررسی سميت سلولی و اثر آنتی ميکروبيال عصاره ی هايپرسين بر لاکتوباسيل"،"ساخت حسگر الکتروشيميايي با استفاده از پلی دوپامين- بتاسيکلودکسترين لايه نشانی شده بر روی کربن شيشه ای و کاربرد آن در جهت تعيين مقدار برخی امينو اسيدها"، "سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسی پليمری شده و کاربرد آن در استخراج فاز جامد مغناطيسی جهت اندازه گيری نگهدارنده ها در مواد غذايي و بهداشتی"، "بررسی اثرات ترانس چالکون بر مسير سيگنالينگ مايکرو ريبونوکلئيک اسيدهای 122,34a و تغييرات هيستوپاتولوژيک در کبد رتهای مبتلا به استئاتوهپاتيتيس غير الکلی"، "بررسی مکانيسم Crocin در القای آپوپتوز در رده های سلولی HL-60 و Molt-4"، "تأثير تروگزروتين بر ميزان استرس اکسيداتيو و سطح هورمونهای تستوسترون، LH، FSH و انسولين در خون و تغييرات بافتی و استريولوژيک در بيضه رتهای نر بالغ  و نابالغ ديابتيک نوع يک"، و "طراحی، ساخت، اجرا و انتقال دانش فنی توليد کيتوسان (جهت مصارف دارويي)" به ترتيب پيشنهاد دکترها ابوالفضل اکبرزاده، رضا بدل زاده، علی تقوی زنوز، محمد حسن زاده محله، رؤيا صالحی، عليپور، صفر فرج نيا، رعنا کيهان منش، و سالار همتی مورد بررسی وتصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها کاظمی، يوسفی، علی وند، بدل زاده (طرحی ديگر)، هادی هميشه کار، حسن زاده (طرحی ديگر)، و فرشدوستی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 11/5/1395 گزارشهای نهايي طرحهای 95/91، 121/92، 310/93، و 314/93  پس از بررسی پذةيرفته شدند.  در اين جلسه همچنين گزارش عملکرد ششماهه دکترها حسن زاده و کوثری نسب مطرح گرديدند که مورد اول پذيرفته شد.  افزايش تعرفه Freeze Drying و نيز تعرفه مربوط به تهيه لام هيستولوژی نيز مطرح و مورد تصويب قرار گرفتند.

 

- در دويست و هشتاد و ششمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 14/4/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی فيتوشيميايي ريشه و اندام هوايي گياه دارويي Ecballium elaterium (L)A Rich"، "بررسی تأثير تجويز تروگزروتين در موشهای حامله تغذيه شده با رژيم غذايي پرچرب بر سطح آپلين 13 خون و بيان ژن گيرنده های آن در تخمدان و تغييرات بافتی تخمدان در زاده های ماده"، "اثر شرايط گلوکز بالا روی تمايز سلولهای پيش ساز قلبی به سمت رده های سلولی شبه پريستين و آندوتليالی"، "بررسی اثر مکمل خوراکی ويتامين D3 بر فاکتورهای التهابی، استرس اکسيداتيو و استيل کولين در هيپوکامپ رتهای چاق شده، تحت رژيم پر چرب"، "بررسی اثر مکمل خوراکی ويتامين D3 بر شاخصهای استرس اکسيداتيو و TNF-α در بافتهای قلب و کبد رتهای چاق شده، تحت رژيم پر چرب"، "بررسی اثر مکمل خوراکی ويتامين D3 بر فاکتورهای پيش التهابی مترشحه از بافت چربی، استرس اکسيداتيو بافت چربی و مقاومت به انسولين در رتهای چاق شده، تحت رژيم پر چرب"، "تأثير نيترات غير ارگانيک بر پارامترهای اسپرماتوزوئيد، بيان ژن ميکروريبونوکلئيک اسيدهای 34b و 449a، آپوپتوز و تغييرات بافتی و استربولوژيک در بيضه رتهای نر ديابتيک نوع 1"، و "فرمولاسيون هيدروژلهای پلی N و N-دی متيل آمينو اتيل متاکريلات حاوی مترونيدازول جهت دارورسانی هدفمند به معده" بترتيب پيشنهاد دکترها پرينا اصغريان، شؤين ببری، رضا رهبر قاضی، مهديه عباسعليزاده (سه طرح)، رعنا کيهان منش، و حامد هميشه کار مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها اکبرزاده، تقوی، کيهان منش (دو طرح ديگر)، عبدالعليزاده، صالحی، بدل زاده، و عليپور مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند که طرح پيشنهادی دکتر اکبرزاده تصويب نگرديد و در مورد بقيه، مقرر شد نظرات داوری و شورای به مجريان محترم منعکس گردد.  د رنشست مورخه 14/4/1395 گزارشهای نهايي طرحهای 123/91، و 84/92 پس از بررسی پذيرفته شدند.

- در دويست و هشتاد وپنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 17/3/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تعيين بار انگلی توکسوپلاسما گوندييدر بافت مغز موش Balb/C پس از تزریق با آنتی ژنهای دفعی- ترشحی ليپوزومال با روش Real time PCR"، "بررسی نقش گرلين بر بيان ژنهای 2 و 1 CarSper تغييرات فرا ساختاری بافت بيضه و پارامترهای اسپرم ناشی از سيکلوفسفاميد در موشهای بالغ"، "نقش انواع نانو ذرات ليپيدی (نانوذرات جامد ليپيدی (SLN)، نانو ساختارهای ليپيدی (NLC) و نانو ليپوزومها) در افزايش اثر ضد ميکروبی منتول، سيترال و فلوکونازول"، و "بررسی اثرات کورکومين خوراکی بر ميزان بيان MiR-25 و MiR-106b و فاکتورهای موثر در تکامل سلولهای TREG در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس" بترتيب پشنهاد دکترها احسان احمدپور، جعفر سليمانی راد، حامد هميشه کار، و مهدی يوسفی مطرح و مورد تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها کاظمی (بصورت مگا پروژه)، يوسفی (بصورت مگا پروژه)، اصغريان، حسن زاده محله، کيهان منش، اکبرزاده (دو طرح)، هادی هميشه کار، و عباسعليزاده (سه طرح) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.   طرحهای پيشنهادی دکترها آقازاده و پيرزاده نیز بررسی شدند ولی در اولويت تصويب قرار نگرفتند.  در نشست مورخه 17/3/1395 همچنين گزارشهای نهايي طرحهای129/85، 32/90، 82/91، 93/92، 23/94 و 83/94 پس از بررسی پذيرفته شدند.

 

- در دويست و هشتاد وچهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 20/2/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی فيتوشيميایی و فعاليت آنتی اکسيدانی گياه Marrubium propinquum"، "بررسی فيتوشيميايي و ارزيابی اثرات سميت عمومی و آنتی اکسيدانی Zosimia absinthifolia"، "جداسازی نواحی متغير آنتی بادی تک زنجيره ای ScFv عليه HSP70 از کتابخانه آنتی بادی فاژ"، "مطالعه خصوصيات نانوهيبريد اکسيد بيسموت و اکسيد آهن جهت استفاده در تصويربرداری سی تی اسکن و تشديد مغناطيسی به عنوان ماده کنتراست دو گانه"، "مطالعه ضد سرطانی اپورين 2 و 1 و بررسی تأثير جهش برخی اسيد امينه ها در فعاليت ضد سرطانی پپتيد"، "بررسی اثر داروی IVIg بر روی سيستم ايمنی ميزان باروری افراد مبتلا به شکست مکرر لانه گزينی Recurent Implantaion Failure"، و "بررسی اثر داروی IVIg بر روی سيستم ايمنی ميزان باروری افراد مبتلا به سقط مکرر (RPL) ناشی از علل ايمونولوژيک" بترتيب پيشنهاد دکترها ساناز حامد يزدان، لاله خدايي، جلال عبدالعليزاده، اصغر مصباحی، احمد ياری خسروشاهی و مهدی يوسفی (دو طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه طرحهای پيشنهادی دکترها حاج ابراهيمی، سليمانی راد، احمد پور و فرج نيا نيز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند که مقرر گرديد نظرات داوری به ایشان ارسال گردد.

 

- در دويست و هشتاد وسومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 30/1/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"مقايسه و ارزيابی خصوصيات فيزيکوشيميايي نمونه های عسل منطقه آذربايجان در سال 1394"، و"مطالعه سازگاری فيزيکوشيميايي کوجيک اسيد با برخی  مواد دارويي و اکسيپانهای مورد استفاده در اشکال دارويي نيمه جامد ضد لک" هر دو پيشنهاد دکتر فرناز منجم زاده مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها يوسفی (4 طرح)، خدايي، حامد يزدان، عبدالعليزاده، و خسروشاهی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور گزارشهای نهايي طرحهای 61/85، 112/91، 45/92 و 83/92 پس از بررسی پذيرفته شده و طرحهای مزبور خاتمه يافته اعلام شدند.

- در دويست و هشتاد ودومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 10/12/1394 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی تغييرات پارامترهای هموديناميکی و سايز انفارکتوس قلبی به دنبال تجويز ويلداگليپتين و پست کانديشينينگ در آسيب ايسکمی- رپرفيوژن ميوکارد موشهای صحرايي نر مبتلا به ديابت نوع 2"، تأثير توأم پست کانديشينينگ و ويلداگليپتين بر ميزان ژن Nrf2 و استرس اکسيداتيو در آسيب رپرفيوژن ميوکارد موشهای صحرايي مبتلا به ديابت نوع 2"، "بررسی اثرات سلولهای بنيادی مشتق شده از مايع منيوتيک (AFDSCs) ر زنده مانی سيکل سلولی و اپوپتوزيس رده سلولی سرطان گردن رحم  C115 Hela"، "بررسی الگوی دريافت غذايي در مبتلايان به توده خوش خيم پستان با لحاظ سطوح سرمی protein1 IGF-binding و بيان ژنهای PPAR-y و VEGF و HIF-1"،  "ارتباط Micro RNA-4478 و واريانت RS1137101 ژن گيرنده لپتين با سطوح سرمی رسپتور لپتين، سلنيوم، مس، آلبومين تغيير يافته با ايسکمی و پروتئين کربونيل در بيماران مبتلا به سکته قلبی بدون بالا رفتن قطعه ST"، "ارائه روش آناليزی برای اندازه گيری دراوی ضد سرطان استاتيک با استفاده از کروماتوگرافی با کارايي بالا"، نقش فاکتور رونويسی Nrf2 در کاهش مقاومت دارويي Doxorubicin در رده سلولی MDA-MB-231 سرطان پستان"، "تهيه نانو کامپوزيتهای اکسيد روی و اکسيد آهن پوشش داده شده با کوپليمرهای کاتيونی به روش پليمريزاسيون RAFT جهت دارورسانی ضد سرطان متاتروکسات"، "سنتز پلی آکريليک اسيد پيوند شده بر روی زانتات با استفاده از پليمريزاسيون RAFT و هيه نانو کامپوزيتهای مغناطيسی و اکسيد روی پوشش داده شده با کوپليمرهای آنيونی جهت دارورسانی داروی ضد سرطان دوکسوروبيسين"، و "ارزيابی تأثير اندازه ذره ای در جايگزينی نانو ذرات جامد ليپيدی در لايه های مختلف پوست" بترتيب پيشنهاد دکترها رضا بدل زاده (دو طرح)، مريم پاشايي اصل، سعيد پيروز پناه، فاطمه خاکی خطيبی، علی شايانفر، رويا صالحی و حامد هميشه کار مورد بررسی و تصويب قرار کرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها نوری (دو طرح)، منجم زاده، و يوسفی (دو طرح) نيز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 10/12/1394 گزارشهای نهايي طرحهای 92/91، 46/92، 104/93، 51/94 و 95/94 پس از بررسی پذيرفته شدند.

- در دويست و هشتاد ويکمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 19/11/1394 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تعيين مقدار ترانس رسوراترول موجود در انگور قرمز توسط استخراج به روش اولتراسونيکاسيون و دستگاه کروماتوگرافی با کارآيي بالا و ارزيابی خاصيت آنتی اکسيدانی آن"، "بررسی ارتباط پلی مورفيسم ژن KCNQ1 با ديابت نوع 2 در بيماران شهر تبريز"، و "طراحی و توليد نانو ذرات جامد ليپيدی حاوی اسکلارئول و بررسی خواص آپوپتوزی آن در سلولهای سرطانی" بترتيب پيشنهاد دکترها مهناز طبيب آذر، صفر فرج نيا و حامد هميشه کار مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها پيروزپناه، هميشه کار، و حسن زاده مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 19/11/94 گزارش نهايي طرح 36/93 و پاياننامه ومقالات طرحهای 92/90 و 313/93 بعنوان گزارش نهايي پذيرفته شدند.

- در دويست و هشتادمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 21/10/1394 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی ارتباط کالری تام، پروتئين و فيبر دريافتی غذا با سطح بيان ژنی VEG FR2 در مبتلايان به سرطان پستان"، "کاربرد الکتروشيمی در بررسی بر هم کنش برخی داروهای قلبی- عروقی با آلبومين سرم"، "سنتز و مشخصه يابی داربستهای جديد بر مبنای نانو کامپوزيتهای پلی کاپرولاکتون هيدروکسی آپاتيت جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان با استفاده از سلولهای بنيادی پالپ دندان انسان"، "بررسی فيتوشيميايي و فعاليت آنتی اکسيدانی Acantholimon Atropatanum"، "بررسی تأثير سيلی مارين بر ازدياد حساسيت به درد حاصل از سيس پلاتين و پارامترهای استرس اکسيداتيو در رت"، و "توسعه نانو پارتيکلهای حاوی سيليبينين جهت درمان هدفمند سرطان" به ترتيب پيشنهاد دکترها سعيد پيروزپناه، محمد حسن زاده محله، سودابه داوران، عباس دل آذر، عليرضا محجل نائبی، و ام ليلا مولوی پس از بررسی مورد تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها تميزی، صمدی، ببری، بل زاده، احمدی اصل (سه طرح)، پاشايي اصل، صالحی، شايانفر، و هميشه کار مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 21/10/1394 پاياننامه ها و مقالات چاپ شده طرحهای 86/90، 76/91، 93/91، 94/91، 103/91، 126/91، 911/92، 1114/92، و 73/93 بعنوان گزارشهای نهايي پذيرفته شدند.  در جلیه مزبور تعرفه انجام آزمايش Nefa (اسيدهای چرب غير اشباع) بدون هزينه کيت به ازای هر نمونه 10000 (ده هزار) ريال و هزينه نگهداری هر سر موش سوری يا رت در مرکز به ازای هر 24 ساعت نيز 10000 (ده هزار) ريال تعيين گرديد.
- مرکز تحقيقات کاربردی دارويي در نظر دارد در راستای سياستهای معاونت محترم تحقيقات و فناوری دانشگاه از يک عنوان پروژه کلان تحقيقاتی (Mega Project) که همزمان با برون ده علمی مورد انتظار منجر به ارائه يک محصول فناورانه گردد، اقدام به حمايت نمايد.  اعضاء محترم هيأت علمی دانشکده های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، علوم نوين و تغذيه می توانند طرحهای پيشنهادی خويش را که در راستای محورهای: الف) Drug Delivery Systems و ب) Biomaterial and Pharmaceutical Analysis می باشند تا آخر وقت اداری مورخه 15/11/1394 به دبيرخانه مرکز جهت اقدام بعدی تحويل فرمايند.  لازم به ذکر است که بررسی اين طرحها خارج از نوبت و در کوتاهترين زمان ممکن انجام خواهد يافت.  از ميان طرحهای دريافتی بهترين طرح پيشنهادی بر اساس شاخص هايي نظير هزينه، اثر بخشی، توجيه اقتصادی و ... جهت اجرا انتخاب و اعطاء گرنت خواهد شد.
- به ياری خداون منان و با تلاش و همت کارکنان عزيز و اعضاء محترم هيئت علمی، مرکز تحقيقات کاربردی دارويي برای امسال نيز در بيست و يکمين ارزيابی جشنواره رازی، رتبه اول در بين مراکز تحقيقاتی دارای رديف مستقل بودجه با گرايش بيومديکال را از آن خود کرد.  اين موفقيت بزرگ و شايسته را خدمت تمامی خانواده مرکز تحقيقات کاربردی دارويي تبريک و تهنيت عرض می نماييم و برایشان آرزوی توفيقات روزافزون الهی را مسئلت داريم.
مريم بنازاده اميرخيز  عنوان رابط برگزيده آزمايشگاههای عضو شبکه آزمايشگاهی فناوری نانو را در ارزيابی سيزدهم اين شبکه، رتبه چهارم را از آن خود نمود.
- در دويست و هفتاد و نهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 2/9/1394 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"استفاده از نانوالياف بر پايه آلژينات بعنوان حامل برای رهايش داروی دکسپانتنول"، "سنتز و مشخصه يابی داربستهای هيدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپليمرهای پلی کاپرولاکتوند جهت استفاده در مهندسی بافت غضروف"، "مطالعه اثر غلظت بالای گلوکز بر القای مرگ و آسيب سلولی در سلولهای اندوتليالی وريد ناف انسان"، فرمولاسيون وارزيابی نانو ذرات ليپيدی جامد جهت دارورسانی پوستی ال- آرزنين"، و "فرمولاسيون پودر خشک استنشاقی سيلدنافيل و ارزيابی برون تنی آن" بترتيب پيشنهاد دکترها الناز تميزی، سودابه داوران، عليرضا گرجانی، و حامد هميشه کار (دو طرح) مورد بررسی وتصويب قرار گرفتند. در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها اکبرزاده، محجل نائبی، حسن زاده، پيروزپناه، صمدی کفيل، مولوی، و داوران (طرحی ديگر)، مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور گزارشهای نهايي طرحهای 11/90، 117/92، نيز پس از بررسی پذيرفته شدند.
- در دويست و هفتاد و هشتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 25/8/1394 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"فرمولاسيون مايع جامد Liquisolid سلکوکسيب به منظور افزايش سرعت انحلال"، "فرمولاسيون نانو ليپوزوم گاما اوريزانول جهت دارو رسانی موضعی به منظور خواص ضد پيری پوست"، و "فرمولاسيون و بررسی مقايسه ای حاملهای ليپيدی نانو ساختار NLC و وزيگولی (Ethosome) محتوی ليدوکائين جهت افزايش دارو رسانی موضعی پوست" بترتيب پيشنهاد دکترها يوسف جوادزاده، و حامد هميشه کار (دو طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه طرحهای پيشنهادی دکترها تميزی، و طبيبی آذر نيز بررسی شدند.  در نشست مزبور همچنين گزارشهای نهايي و مقالات طرحهای 126/91، 44/92، 312/93، و 22/92 پس از بررسی پذيرفته شدند، با اين توضيح که مورد اول مشروط پذيرفته شده و مورد آخر فقط گزارش نهايي پذيرفته شد و مقالات بعلت ذکر آدرس مرکز در رديف دوم مورد پذيرش واقع نشدند.

- در دويست و هفتاد و هفتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 27/7/1394 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی فاکتورهای بيماريزايي و تشکيل بيوفيلم انتروکوکوس فکاليس های جدا شده از افراد دارای پلاک دهانی در شهر تبريز"، بررسی ارتباط کربوهيدرات و چربی های دريافتی غذايي با سطوح بيان ژنی آنژيوپويتين 1 و 2 در مبتلايان به سرطان پستان"، "بررسی اثرات درمانی سيلی مارين، کورستين و هيسپريدين بر روی رفتارهای اضطرابی و افسردگی در موشهای مبتلا به ترومای مغزی"، "بررسی آلودگی شير مادر با آفلاتوکسين M1، B1 و ارتباط آن با وضعيت تغذيه ای مادران و نوزادان در شهر مهاباد"، و "بررسی تأثير اسکوربيک اسيد بر سطوح بيان HF-1α, miR-21 و NF-KB القای هيپوکسی در رده سلولی MCF7 و bCSC" بترتيب پيشنهاد دکترها محمد آقازاده، سعيد پيروزپناه، غفار شکوهی، رضا مهدوی، و حجت ا... نوزاد مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها داوران، و هميشه کار (دو طرح) نيز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

- در دويست و هفتاد و ششمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 13/7/1394 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی تأثير نروگزروتين بر ميزان پروتئين BDNF و سيتوکاينهای التهابی IL6 و INF-α در خون و هيپوکمپ زاده های نر موشهای تغذيه شده با رژيم غذايي پرچرب"، "ارزيابی پايداری اکسيداتيو و تغييرات ارگانوليتيکی نانو حاملهای ليپيدی (NLC) حاوی امگا 3 و توکوفرول"، "بررسی خصوصيات فيزيکوشيميايي و افزايش ميزان انحلال برون تن آئوراستاتين کلسيم به کمک تکنيک Insitu micronization"، و "مقايسه اثر جايگزيی عصاره پلاکتی با سرم گاو جنينی FBS در بيان ژن YKL-40 در سلولهای لنفوبلاستيک حاد CCRF-CEM " بترتيب پيشنهاد دکترها شيرين ببری، احمد ياری خسروشاهی، ميترا جلوه گری، و مهدی طالبی مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه  طرحهای تحقيقاتی پيشنهادی دکترها گرجانی، شکوهی، و آقازاده نيز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 13/7/1394 همچنين پاياننامه و مقالات طرحهای 33/89، 23/91 و 44/91 بعنوان گزارش نهايي پذيرفته شدند.

- در دويست و هفتاد و پنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 26/5/1394 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی و شناسايي کلاسهای اينتگرونهای مرتبط با مقاومت آنتی بيوتيکی در پسودوموناس آئروژينوزاهای جدا شده از بيمارستانهای سطح شهر تبريز"، "اثر توأم جنيستئين و ورزش شنا بر پروتئينهای آپوپتوز و پروتئينهای درگير در مسير آن و تغييرات بافتی در پانکراس رتهای اواريکتومی شده ديابتيک"، "تهيه و ارزيابی خصوصيات برون تن هيدروژلهای اکسی تتراسايکلين هيدروکلرايد متشکل از پليمرهای پلی وينيل الکل و کيتوزان"، "جداسازی باکتريهای مقاوم به کارباپنماز از بيماران و محيطهای بيمارستانی، شناسايي ژنهای مقاومت و بررسی چگونگی انتقال آنها به بيماران در شهر تبريز"، " اثر بيان همزمان با چاپرونها در توليد آنتی بادی Fab ضد TNF-α در ميزبان E-coli"، "تهيه نانوذرات هسته/ پوسته polymer@Au/Fe3O4 حساس به دما و pH به عنوان يک حامل برای رهش عامل ضد سرطان"، "بررسی ارتباط سطح سرمی ويسفاتين با متابوليتهای نيتريک اکسايد در بيماران ديابتی نفروپاتيک و ديابتی غير نفروپاتيک"، و "بررسی اثرات مکمل عصاره هسته انگور بر شاخصهای تن سنجی، غلظت سرمی چربيها، شاخصهای التهاب و نوروپپتيد Y  در افراد مبتلا به اضافه وزن يا چاقی" بترتيب پيشنهاد دکترها محمد آقازاده، ناصر احمدی اصل، ميترا جلوه گری، حسين صمدی کفيل، صفر فرج نيا، حامد هميشه کار، محمد رحمتی و حسين بابايي بررسی و مورد تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها جلوه گری (طرحی ديگر از ايشان)، مهدوی، ببری و پيروزپناه مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور گزارشهای نهايي طرحهای 81/90، 113/91 و 82/92  نيز پس از بررسی پذيرفته شدند.  در جلسه مورخه 26/5/94 همچنين اعضاء محترم شورا پذيرش پاياننامه را بعنوان گزارش نهايي پس از تصويب داور طرح بلامانع دانستند.

- در دويست و هفتاد و چهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 19/5/1394 تشکيل گرديد، طرح تحقيقاتی"تهيه نانوذرات هسته پوسته Polymer Au/Fe3O4 حساس به دما و pH بعنوان يک حامل برای رهش عامل ضد سرطان" مربوط به دکتر حامد هميشه کار مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.  در اين جلسه طرح دوم ايشان نيز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گرديد نظرات داوری برايشان ارسال گردد.

- در دويست و هفتاد و سومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 22/4/1394 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"ارزيابی برون تنی ميزان اثر آپوپتوتيک آلبندازول سولفوکسيد و آلبندازول سولفوکسيد لود شده با نانو ذرات پليمری PLGA-PEG بر روی پروتواسکولکسهای کيست هيداتيد"، "بررسی اثر آپوپتوتيک ليشمانيا ماژور بر روی لنفوسيتهای انسانی با اندازه گيری ژنهای بيانی Bax و BCl-2"، "تعيين اثر مصرف پياز زرد خام بر سطوح سرمی NFKB, CD8, CD4 و PPAR-gamma در مبتلايان به سرطان پستان، کارآزمايي بالينی تصادفی کنترل شده"، "بررسی فيتوشيميايي و بيواکتيويته گرده گونه Pistacia vera"، "اثر هيپو تيروئيدی دوران بارداری بر فعاليت هموديناميکی بيان ژنی زنجيره سنگين ميوزين و ميکرو ريبونوکلئيک اسيدهای تنظيمی 208b, 208a و 499 در قلب زاده های جوان و پير موشهای صحرايي نر"، "تأثير الگوی متيلاسيون ژنهای Bax و BCl-2 در رده سلولی لوکمی لنفوبلاستيک حاد CCRE-CEM در معرض قرار گرفته با رزوراترول و پردنيزولون بر بيان پروتئين های Bax و BCl-2"، "بررسی تغييرات اپی ژنتيک ژن MDR در رده سلولی لوکمی لنفوبلاستيک حاد CCRE-CEM تيمار شده با رزوراترول و پردنيزولون"، "اثر سلولهای بنيادی مزانشيمال با ترشحات آنها بر پاسخ دهی تراشه و التهاب ريه در رتهای نر حساس شده با اوآلبومين"، و "نقش نانو حاملهای ليپيدی NLC در افزايش کارآمدی لتروزول در شيمی درمانی سرطان پستان" بترتيب پيشنهاد دکترها عادل اسپوتين (دو طرح)، سعيد پيروزپناه، عباس دل آذر، محمد رضا عليپور، مجيد فرش دوستی حق (دو طرح)، رعنا کيهان منش، و حامد هميشه کار مطرح و مورد تصويب قرار گرفتند.  در نشست مزبور همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها خسروشاهی، فرج نيا، نيک نفس، هميشه کار (طرحی ديگر)، سخی نيا، صمدی کفيل، تميزی، و جلوه گری مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند.  در اين جلسه گزارشهای نهايي طرحهای 83/90، 91/90، 72/91، و 55/92  نيز پس از بررسی پذيرفته شدند.  ضمناً موضوع چاپ يک فصل از کتاب  با عنوان  توسط دکتر حامد هميشه کار مطرح و تخصيص جايزه به ايشان مورد تصويب قرار گرفت. 

- در دويست و هفتاد و دومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 18/3/1394 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی اثر جنيستئين بر استرس اکسيداتيو در بافت کليه رتهای ديابتی اواريکتومی شده"، "بررسی اثر جنيستئين بر ميزان اينتر لوکين 1 (IL-1) و TNFα و تغييرات بافتی در بافت کليه رتهای ديابتی اواريکتومی شده"، "بررسی تأثير گزروتين بر حافظه فضايي و ميزان آپلين در سرم و هيپوکمپ زاده های نر موشهای تغذيه شده با رژيم غذايي پر چرب"، "بررسی تأثير گزروتين بر رفتارهای شبه اضطرابی و افسردگی در زاده های نر موشهای تغذيه شده با رژيم غذايي پر چرب"، "اثر ويلدا گليپتين و پست کانديشينيگ بر روند اتوفاژی، عملکرد ميتوکندری و محافظت قلبی در آسيب ايسکمی- رپرفيوژن قلب موشهای صحرايي نر مبتلا به ديابت نوع دو"، "تهيه نانوپارتيکلهای مغناطيسی پوشش داده شده با پليمرهای زيست تخريب پذير و زيست سازگار حساس به دما و pH جهت دارورسانی داروهای سلولهای سرطانی"، "تهيه نانوپارتيکلهای مغناطيسی حساس به pH زيست سازگار بر پايه کيتوسان شاخه دار در سيستمهای دارورسانی ضد سرطان"، "ساخت داربستهای متخلخل نانو فيبری از پليمرهای ترکيبی آبدوست/آبگريز زيست تخريب پذير به روش TIPS جهت کاربرد در مهندس بافت"، "تهيه و ارزيابی نانوذرات پليمری PCL-PEG حاوی Chrysin بر بيان ژنهای تلومراز BRCA1 و FTO در شرايط invivo"، و  "اثر ورزش شنا بر بافت استخوانی، نشانگرهای زيستی جذب و ساخت آن در بيان ژنها و پروتئينهای RUNX2 ,RAWKL ,SOST و OPG درگير در مسير سيگنالينگ Wnt در رتهای نر ديابتی نوع 2" به ترتيب پيشنهاد دکترها ناصر احمدی اصل (دو طرح)، شيرين ببری (دو طرح)، رضا بدل زاده، رويا صالحی (سه طرح)، نصرت ا.. ضرغامی، و محمد رضا عليپور مورد تصويب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها عليپور (طرحی ديگر)، کيهان منش، سروش بر حقی، پيروز پناه، رحمتی، حشمتی، و آقازاده مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند.  در نشست مورخه 18/3/1394 موضوع چاپ يک فصل از کتاب Advanced Topics in Crystallization با عنوان Spherical Crystallization of Drugs توسط دکتر يوسف جوادزاده مطرح و تخصيص جايزه به ايشان مورد تصويب قرار گرفت.  ضمناً تعرفه ارايه خدمات توسط دستگاه الکتروريسی نيز مطرح و بصورت هر ساعت 250 هزار ريال و هر روز يک ميليون و 500 هزار ريال مورد تصويب قرار گرفت. 

- در دويست و هفتاد و يکمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 28/2/1394 منعقد گرديد، طرحهای تحقيقاتی"پگيلاسيون آلبومين سرم انسانی و بررسی تأثير تغيير وزن مولکولی پليمر mPEG-Muleimide دارای زنجيره خطی از 5 تا 20 کيلودالتون بر ويژگيهای فيزيکوشيميايي آلبومين پگيله شده"، "بررسی اثر افزايش بيان 7sk snRNA با استفاده از وکتور لنتی ويروسی بر ميزان mRNA مارکرهای آپوپتوز BCL2 و BAX در سلولهای سرطانی HEK293"، و "مطالعه برون تنی هم سنگی اسپریهای استنشاقی بکلومتازون توليد داخل با نمونه های خارجی" بترتيب مربوط به دکترها پروين اکبرزاده، نصرت ا... ضرغامی و حامد هميشه کار مطرح و مورد تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها عليپور، صالحی (3 طرح)، دل آذر، و اسپوتين (3 طرح)، مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در جلسه مزبور گزارش نهايي طرح 53/89 نيز پس از بررسی پذيرفته گرديد.

- در دويست و هفتادمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 31/1/1394 منعقد گرديد، طرحهای تحقيقاتی"فرموله کردن باکتريها با توانايي تجزيه زيستی قارچ کشهای کشاورزی گروه بنزايميدازولها به وسيله پليمرهای زيست سازگار و بررسی بهبود عملکرد باکتريها"، "بررسی تجويز ويتامين D بر روی سطح پلاسمايي P-Selection و hs-CRP در بيماران با کمبود ويتامين D و ترومبوز آمبولی کارآزمايي کنترل شده تصادفی"، "بررسی اثرات چشمی سوليفناسين در بيماران گلوکومی زاويه بسته با علايم سندرم تکرر- اضطرار ادراری"، "بررسی فيتوشيميايي و فعاليت بيواکتيويته Nepeta ucranica Lspp schischikimii"، "تعيين ارتباط بين بيان فاکتورهای التهاب مزمن با تيپ های مختلف هپتوگلوبين سرمی در بيماران مبتلا به سرطان مثانه"، "نقش ملاتونين فرموله شده در نانو سامانه های ليپوزومی در افزايش کارآمدی داروی تاموکسيفن در رده سلوی MCF7 سرطان پستان"، "سنتز سوپرديس انتگرانتهای جديد با پايه نشاسته و آسپارتيک اسيد و بررسی کاربرد آن در قرص سازی"، و "تأثير نانو پارتيکل کيتوزانی حاوی SiRNA سرکوب کننده بيان HMG2 و داروی Doxorubicin بر رشد، متاستاز و مهاجرت رده سلولی متاستاتيک سرطان پستان، ريه و کلورکتال (A549, MDA-MB-361, HCT-116)" بترتيب پيشنهاد دکترها محمد آقازاده، طاهر انتظاری ملکی، سکينه حاج ابراهيمی، عباس دل آذر، نادره رشتچی زاده، ناصر صمدی، حامد هميشه کار و مهدی يوسفی مورد تصويب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها ضرغامی، هميشه کار (دو طرح ديگر)، اکبرزاده، آقازاده (طرحی ديگر)، و فرش دوستی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 31/1/1394 گزارشهای نهايي طرحهای 117/91، 119/91 و 27/92 پس از بررسی پذيرفته شدند.

- کسب جايزه ويژه علمی  سازمان يونسکو با نام "کمک به توسعه نانو فناوری" توسط دانشمند فرهيخته پروفسور سودابه داوران را خدمت ايشان و خانواده بزگوارشان و نيز داشگاهيان عزيز تبريک و تهنيت عرض نموده  و آرزوی توفيقات روزافزون الهی را برايشان مسئلت می نماييم.

 

[Home]      [Laboratories]      [About us]      [Contact us]

آخرين تجديد 10/28/ 1395. طرح از مريم بنازاده اميرخيز